English

Deutsch

Polski
  • +48 22 211-14-66
  • hello@ecc.technology

POLITYKA PRYWATNOŚCI ECC TECHNOLOGY SP. Z O.O.


 W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

ECC Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przetwarzana dane osobowe w różnych celach, zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

 Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach ECC Technology dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na www.ecc.technology lub dodatkowo innymi kanałami.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY WWW.ECC.TECHNOLOGY
Czym są pliki cookies?

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli z nich korzystać w możliwie płynny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody, która może być wyrażona za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Strona internetowa zapisuje plik cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika.

Pliki cookie administratora (ECC Technology) to pliki należące do odwiedzanej strony internetowej (www.ecc.technology). Tylko ta strona internetowa może je odczytać.


Pliki cookies stron trzecich

Strona www.ecc.technology korzysta również z serwisów zewnętrznych, które posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich, jak:
- cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.


Wykaz plików cookie

NAZWA PLIKU CEL STOSOWANIA OKRES PRZETWARZANIA
Statystyczne pliki cookie
_ga Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej. 399 dni
_ga_# Wykorzystywany przez Google Analitycs do zbierania danych o liczbie odwiedzin użytkownika na stronie oraz daty pierwszej i ostatniej wizyty. 399 dni
_gat Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań. 1 dzień
_gid Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej. 1 dzień
Marketingowe pliki cookie
ads/ga-audiences Pixel Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie staną się klientami, na podstawie zachowania online użytkownika w różnych witrynach.
Dostawca: google.com
sesja

Czy dane z cookies to dane osobowe?

Choć nie zawsze jest możliwe przypisanie danych pochodzących z plików cookie do osoby fizycznej, biorąc pod uwagę orzecznictwo TSUE (w szczególności wyrok w sprawie C-673/17 dot. Planet49) traktujemy pliki cookie „jak dane osobowe” i poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych pochodzących z plików cookie.

1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest ECC Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105 Warszawa, ul. Twarda 18), KRS 0000762524.

2. [IOD] ECC Technology wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod iod@ecc.technology.

3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
 a. marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu ECC Technology (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 b. inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 c. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe pozyskane z plików cookie będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

5. [ODBIORCY DANYCH] ECC Technology może ujawniać dane następującym podmiotom:
 a. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 b. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,
 c. podmiotom audytującym naszą działalność,
 d. podmiotom świadczącym usługi prawne,
 e. firmom prowadzącym działania marketingowe.

[PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH] Państwa dane mogą być przekazywane do USA w kontekście usługi Google Analytics, z której korzysta Administrator. Kopię stosowanych dla transferu danych zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. standardowych klauzul umownych znajdą Państwo na https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/c2p/.

6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ECC Technology, przysługuje prawo żądania od ECC Technology:
 a. dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
 b. sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
 c. usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
 d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
 e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
 f. przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.

7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.

9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY (WSPÓŁPRACY)

1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest ECC Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105 Warszawa, ul. Twarda 18), KRS 0000762524.

2. [IOD] ECC Technology wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod iod@ecc.technology.

3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
 a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 1) podjęcie czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2) realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3) w zakresie danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy lub realizacji obowiązków wskazanych w Kodeksie Pracy - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 b. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami, związanymi z procesem rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 c. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych - w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Okres przechowywania danych:
 a. Co do zasady Państwa dane będą przechowywane nie później niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikowali.
 b. Gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 3 lat od wyrażenia takiej zgody, chyba że wcześniej zgodę tę Państwo wycofają.
 c. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym), dane będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania.

5. [ODBIORCY DANYCH] ECC Technology może ujawniać dane następującym podmiotom:
 a. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 b. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność,
 c. podmiotom świadczącym prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ECC Technology, przysługuje prawo żądania od ECC Technology:
 a. dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
 b. sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
 c. usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
 d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
 e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
 f. przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.

7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacyjnego.

9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ NA HELLO@ECC.TECHNOLOGY

1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest ECC Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105 Warszawa, ul. Twarda 18), KRS 0000762524.

2. [IOD] ECC Technology wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod iod@ecc.technology.

3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
 a. obsługa zapytania zgłoszonego drogą mailową, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu ECC Technology (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 b. prowadzenia działań zmierzających do zawarcia umowy – w przypadku zainteresowania ofertą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dotyczy danych osób działających w imieniu potencjalnych klientów – firm i instytucji),
 c. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów ECC Technology (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli nastąpi wcześniej.

5. [ODBIORCY DANYCH] ECC Technology może ujawniać dane następującym podmiotom:
 a. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 b. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,
 c. podmiotom audytującym naszą działalność,
 d. podmiotom świadczącym usługi prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,,
 e. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.

6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ECC Technology, przysługuje prawo żądania od ECC Technology:
 a. dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
 b. sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
 c. usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
 d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
 e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
 f. przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.

7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.

9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW (W TYM DOSTAWCÓW PRODUKTÓW I USŁUG DO ECC TECHNOLOGY) I OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI UMOWY

1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest ECC Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105 Warszawa, ul. Twarda 18), KRS 0000762524.

2. [IOD] ECC Technology wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod iod@ecc.technology.

3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
 a. realizacja umowy z kontrahentem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz kontrahenta),
 b. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 c. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 d. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów ECC Technology (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Okres przechowywania danych:
 a. Gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z kontrahentem.
 b. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.
 c. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
 d. Gdy postawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

5. [ODBIORCY DANYCH] ECC Technology może ujawniać dane następującym podmiotom:
 a. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 b. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom,
 c. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 d. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,
 e. bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym - w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 f. pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
 g. firmom prowadzącym działania marketingowe.

6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ECC Technology, przysługuje prawo żądania od ECC Technology:
 a. dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
 b. sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
 c. usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
 d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
 e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
 f. przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.

7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez ECC Technology z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez ECC Technology danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. [ŹRÓDŁO DANYCH I KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH] W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:
 a. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego kontrahenta.
 b. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.